Letras Web
Kasia Kowalska

Kasia Kowalska

Kasia Kowalska tem o estilo Indefinido e suas músicas de sucesso são: "¯yæ Coraz Pewniej", "A Ty Czego Chcesz", "I Never Loved a Man".

560 acessos

Todas as Letras

 1. ¯yæ Coraz Pewniej
 2. ¯yjê Raz
 3. A to co Mam
 4. A Ty Czego Chcesz
 5. Anhedonia
 6. Antidotum
 7. Ave Maria
 8. B¹dŸ Pewny
 9. Baby Blues
 10. Badz Pewny
 11. Bêdê jak
 12. Bezpowrotnie
 13. Black Dog
 14. Ból
 15. Byæ Tak Blisko
 16. Chcê Zatrzymaæ ten Czas
 17. Chcê Znaæ Swój Grzech
 18. Ciesz Siê Tym Dniem
 19. Co Mo¿e Przynieœæ Nowy Dzieñ
 20. Coca Cola
 21. Cofnij Czas
 22. Coœ Optymistycznego
 23. Cry Me a River
 24. Cukierek
 25. Czekaj¹c na...
 26. Czekaj¹c na... Ten Dzieñ
 27. Czekam Bojê Siê
 28. Daj Wierzyæ
 29. Dlaczego Nie
 30. Do Z³udzenia
 31. Dok¹d Mam Biec
 32. Domek Z Kart
 33. Don't Rain on My Parade
 34. Doodlin'
 35. Dziwny jest ten œwiat
 36. Fili¿anka Prawdy
 37. Fortuna
 38. Gemini
 39. Gra Rozkoszy
 40. Heart of Green
 41. I Bêdziesz Znów Kochaæ
 42. I Got Plenty of Nuttin'
 43. I Need You
 44. I Never Loved a Man
 45. Jak Anio³
 46. Jak Dawniej Nie Bêdzie
 47. Jak prze¿yæ to
 48. Jak Rzecz
 49. Jak Slonca Promien
 50. Jeden Szczescia Dzien
 51. Jeœli Blask Twój Zwiód³
 52. Jesteœ Odrobin¹ Szczêœcia
 53. Jeszcze Mamy Czas
 54. Ju¿ Nie Zapomnê
 55. Kiedy Ty jesteœ ze mn¹
 56. Kim Jestem - Jestem Sobie
 57. Korowody Marzeñ
 58. Kto mo¿e to daæ
 59. Love for Sale
 60. Maskarada
 61. Masochizm Serc
 62. Milosc, Trzezwosc I Pokora
 63. Mniejsze z³o
 64. Mo¿esz Zdobyæ Wszystko
 65. Modlitwa
 66. Modlitwa III - Pozwól mi
 67. Mój Los
 68. Moje Katmandu
 69. Mojej krwi chcesz
 70. New York State of Mind
 71. Nic nie jesteœ wart
 72. Nie Jestem Najlepsza
 73. Nie Mów Mi
 74. Nie Wiem Co Nie Wiem Kto
 75. No Quarter
 76. Nobody...
 77. Œwiat Otêpia³y
 78. Oto ¿ycia smak
 79. Oto ja
 80. Pe³ni Obaw
 81. Petla
 82. Pieprz i sól
 83. Pomó¿ mi
 84. Powiedz ile
 85. ProwadŸ mnie
 86. Przy Tobie
 87. Samotnie Spêdze Noc
 88. Spowiedz
 89. Starczy S³ów
 90. Straci³am Swój Rozs¹dek
 91. Tak mi Ciebie brak
 92. This Time
 93. To ¿al ¿e ¿yjesz
 94. To by³ sen
 95. To co Dobre
 96. To co Mo¿e Przyjœæ
 97. Why Should I
 98. Widzê Twoj¹ Twarz
 99. Wiêcej Wiêcej Wiêcej
 100. Wilczy Apetyt
 101. Woda
 102. Wszystko jest ¿artem
 103. Wyczerpana
 104. Wyrzuæ Ten Gniew
 105. Wyznanie
 106. Z Kim Chcia³byœ Byæ
 107. ZapowiedŸ
 108. Zbyt Ma³o Wiesz
 109. Zgubi³am Swój Rozs¹dek
 110. Zgubiony Dom
 111. ZnaleŸæ Si³ê

Pela Web