Letras Web
Chaim Topol

Mashiach Hazaken

Chaim Topol

8 acessos

BaJumalan chai mashiach hazaken,
levad babayit bli ishah bli ben.
Agar sam kesef bemeshech shiv'im shanah,
bishvil lik'not ishah lechatunah.

Kamah dinar asaf?
Alla yodea.
Ulai shloshah dinar?
Ulai pi me'ah.
Ulai shloshim dinar?
Ulai kiflayim.
Ulai shalosh me'ot?
Nishteh lechayim!

Tov lamashiach tov - hez!
Alla yavi lo mazal tov - hez!

BaJumalan chai mashiach hazaken,
begil shiv'im halach lehitchaten.
Ishah tamah kanah hu bechol kaspo,
banim teled yis'u kulam et sh'mo.

Kamah banim yolid?
Shiv'ah inshallah.
Im rak yolid shishah,
shevach l'Alla.
Ulai rak chamishah,
ko'ach kvar ein lo.
Im rak yirtzeh hashem echad yiten lo.

Tov lamashiach...

BaJumalan chai mashiach hazaken,
bayom balailah hitpalel leben.
BaJumalan af echad lo he'emin,
ki mazal charah sheva pa'amim.

Et mi yaldah rishon?
Et habat Jamila.
Umi nolad sheni?
Habat Jalila.
Umi nolad bator?
Habat Kamila.
Umi nolad basof?
Tzila v Gila.

Ish lo yisa et shmo - hez!
ad hamashiach bo yavo - hez!


Top Letras de Chaim Topol

  1. Mashiach Hazaken
  2. If I Were a Rich Man
  3. Tradition

Pela Web