Letras Web

SALAAM

Bandj

35 acessos

Od yavo shalom aleinu
Od yavo shalom aleinu, ve'al kulam (x2)

Salaam, aleinu ve'al kol ha'olam,
salaam, salaam (x2)


Tradução - Paz (Salaam - Paz em árabe)

A paz chegará para nós
A paz chegará para nós
E para todos

Paz... Para nós e para todos
Paz, Paz


ANI MA'AMIN

Ani ma'amin,
Be'emuna shelema
Beviat hamashiach ani ma'amin
Beviat hamashiach, ma'amin
Beviat hamashiach ani ma'amin
Beviat hamashiach, ma'amin
Veaf al pi sheyitmahmeha
Im kol zeh, achake loh
Veaf al pi sheyitmahmeha
Im kol zeh, achake loh
Im kol zeh, im kol zeh, achake loh
Achake bechol yom sheyavoh
Im kol zeh, im kol zeh, achake loh
Achake bechol yom sheyavoh
(sof)
Ani ma'amin

Top Letras de Bandj

  1. Tumbalalaika (tradução)
  2. Ani Ma'amin
  3. Al Kol Eleh
  4. Amen
  5. Yachad
  6. Juntos
  7. SALAAM
  8. Paz
  9. Tradução - Amém
  10. Tumbalalaika