Letras Web
Gilad Segev

Achshav Tov

Gilad Segev

3 acessos

Bediyuk kshe'ani me'abed inyan
Niz'karti eich amarta bo nisa vehish'arnu balagan
Ken...
Ani me'achorah im kova mitz'chiah
Ve'atah metofef al hahegeh toch k'dei hanesiah
Ken...

Hazman atzar me'az lesh'va esreh shanim
Ani levad bachutz mach'shich
Mamash lifnei she'ani yored mehapasim
Her'gashti she'anachnu mitkar'vim

Im hayad ba'avir tziyarti et hachof
Ru'ach yam shnei achim kot'vim shemot bachol
Mitchab'rim lagalim ve'lo ro'im et hasof

Achshav tov,
Achshav tov...

Bediyuk kshe'ani me'abed tikvah
Niz'karti eich hig'ata veyad'ata lehotzi oti bazman
Ken..
Chatzar beit sefer behaf'sakah
Atah mechayech hig'ata yashar mehatzava
Ken...

Kvar nihyah me'uchar achrei sheva ush'loshim
Ani levad bachutz mach'shich
Mamash lifnei she'ani af mehapasim
Hir'gashti she'anachnu mitkar'vim

Im hayad ba'avir...

Achshav tov,
Achshav tov...

Im hayad ba'avir tziyarti et hachof
Ru'ach yam shnei achim yosh'vim karov bachol
Mitchab'rim lagalim ve'lo ro'im et hasof

Achshav tov,
Achshav tov...

Bein shivrei hayamim hig'ati el hachof
Sham atah amiti vekol hasha'ar kvar lo
Mit'chabrim lagalim ve'lo ro'im et hasof

Achshav tov,
Achshav tov


Top Letras de Gilad Segev

  1. Achshav Tov

Pela Web