Letras Web
Gabi Shitrit

Al Tishkechi Otanu

Gabi Shitrit

3 acessos

Al tevakshi et kol asher natat
Lo uchal lehachzir lach
Al tishkechi et kol mah shehayah
Im heg'anu kvar henah
Lu lefachot yacholt achshav livkot
Hayah li kal yoter
Kedai ulai od pa'am lenasot
Ein ta'am lemaher

Hachaim k'tzarim o arukim
Ein ahavah tzodeket
Ve'im tirtzi lihyot im acherim
Tamid tuchli lalechet
Im ta'amini bemah she'e'eseh
Nuchal lehistader
Ve'im tirtzi hakol yishtaneh
Yihyeh yafeh yoter.

Al tishkechi otanu
Al tevatri aleinu
Al tishkechi
Al tevatri

Al ta'azvi oti halailah kach
Zeh lo mat'im lach
Tni laboker limtzo otanu kan
Lo nuchal tamid livro'ach
Im ta'amini bemah she'e'eseh
Nuchal lehistader
Ve'im tirtzi hakol yishtaneh
Yihyeh yafeh yoter.

Al tach'shevi she'ani bach me'ohav
Stam ke'ev over li
Al tesapri alai le'af echad
Zeh od yach'lof li
Lu lefachot yacholt achshav livkot
Hayah li kal yoter
Kedai ulai od pa'am lenasot
Ein ta'am lemaher

Al tishkechi otanu...


Top Letras de Gabi Shitrit

  1. Al Tishkechi Otanu

Pela Web